Dealerlogin

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden CottoceramiX B.V. d.d. 01 januari 2009

1.      Algemeen

1.1         In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
CottoceramiX:

De besloten vennootschap CottoceramiX B.V., gevestigd te Weesp;
Wederpartij:
Degene met wie CottoceramiX B.V. een overeenkomst heeft gesloten.
1.2             Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van CottoceramiX alsmede op alle overeenkomsten tussen CottoceramiX en wederpartij.
1.3             CottoceramiX wijst uitdrukkelijk eventueel door de wederpartij van toepassing verklaarde (algemene) voorwaarden van de hand, ook in het geval van een eventuele eerdere verwijzing van de wederpartij naar dergelijke (algemene) voorwaarden. Toepasselijkheid van (algemene) voorwaarden van de wederpartij dient uitdrukkelijk schriftelijk met CottoceramiX te worden overeengekomen.
1.4             Mochten (algemene) voorwaarden van de wederpartij toch (mede) toepasselijk zijn of worden verklaard, dan prevaleren bij eventuele tegenstrijdigheid de algemene voorwaarden van CottoceramiX.
 
2.      Aanbod en overeenkomst
 
2.1             Alle offertes van CottoceramiX zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte is vermeld. Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere gegevens die CottoceramiX verstrekt, zijn voor CottoceramiX niet bindend en geven slechts een algemene voorstelling van zaken tenzij uitdrukkelijk anders is gemeld. Indien een offerte van CottoceramiX een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod door de wederpartij wordt aanvaard, heeft CottoceramiX recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de wederpartij te herroepen.
2.2             Een overeenkomst tussen CottoceramiX en de wederpartij komt eerst tot stand nadat CottoceramiX de opdracht van de wederpartij schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
2.3             Indien de wederpartij aan CottoceramiX voor aanvang van de overeenkomst een tekening heeft verstrekt, zal deze tekening door CottoceramiX als uitgangspunt dienen voor de totstandkoming van de overeenkomst.
 
3.      Wijzigingen en meerwerk
 
3.1             Door de wederpartij na het verstrekken van de opdracht respectievelijk het totstandkomen van de overeenkomst met CottoceramiX alsnog verlangde wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door de wederpartij schriftelijk aan CottoceramiX worden gemeld, vóórdat CottoceramiX een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen CottoceramiX en de wederpartij gesloten overeenkomst nadat CottoceramiX deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door de wederpartij gewenste wijzigingen naar het oordeel van CottoceramiX een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is CottoceramiX gerechtigd op deze grond de overeenkomst met de wederpartij buitengerechtelijk te ontbinden. CottoceramiX is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door de wederpartij geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
3.2             Indien CottoceramiX de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is de wederpartij verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan CottoceramiX te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van de wederpartij ter zake van de met CottoceramiX gesloten overeenkomst.
3.3             Indien de in dit artikel bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, zullen de door CottoceramiX opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging, onverminderd het in deze voorwaarden ter zake van overmacht bepaalde. CottoceramiX is ter zake van de vertraging nimmer aansprakelijk jegens de wederpartij.
3.4             Indien CottoceramiX voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan de wederpartij. CottoceramiX zal de wederpartij daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst alsmede van aan het meerwerk verbonden kosten.
3.5             Indien de wederpartij niet binnen vier werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van CottoceramiX heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt de wederpartij geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is de wederpartij verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan CottoceramiX te voldoen.
 
4.      Termijnen, levering en levertijd.
4.1             De door CottoceramiX in verband met de uitvoering van de overeenkomst aan de wederpartij opgegeven termijnen/levertijden hebben slechts een indicatieve strekking en zijn nimmer fatale termijnen, ook niet indien het gaat om uiterste termijnen.
4.2             Indien buiten de in artikel 3 bedoelde gevallen de uitvoering van de overeenkomst door CottoceramiX niet binnen de overeengekomen termijn kan plaatsvinden, zal CottoceramiX de wederpartij zo spoedig mogelijk de termijn opgeven, waarbinnen de overeenkomst kan worden uitgevoerd. CottoceramiX is in dit verband tevens gerechtigd de overeenkomst in deelleveranties uit te voeren. Alsdan wordt iedere deelleverantie als een afzonderlijke levering beschouwd.
4.3             Indien enige door CottoceramiX opgegeven termijn wordt overschreden, is CottoceramiX ter zaken eerst in verzuim nadat de wederpartij CottoceramiX schriftelijk in gebreke heeft gesteld en CottoceramiX een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens de wederpartij te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.
4.4             De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van CottoceramiX nauwkeurig aan te geven wanneer en waar de door CottoceramiX te leveren zaken dienen te worden afgeleverd. De wederpartij is verplicht alle door CottoceramiX met het oog op verzending van de zaken samenhangende informatie te verstrekken. Indien de wederpartij geen plaats van aflevering heeft genoemd, geldt het magazijn van CottoceramiX als plaats van aflevering.
4.5             CottoceramiX is gerechtigd de levering op te schorten, zolang de wederpartij jegens haar niet aan al haar verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment dat de wederpartij alsnog haar verplichtingen volledig is nagekomen.
4.6             Bij leveringen in massa, behoudt CottoceramiX zich, bij uitvoering van de bestellingen, het recht voor tot 5% meer of minder te leveren dan de bestelde hoeveelheden.
 
5.      Prijzen, tarieven en facturering.
5.1             Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn de door CottoceramiX opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging / offerte / prijslijst genoemde overeenkomst / roerende zaken conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).
5.2             CottoceramiX heeft het recht vrachtkosten in rekening te brengen. CottoceramiX heeft voorts het recht emballage en andere transportmiddelen in rekening te brengen. Indien de wederpartij de zaken ter zake waarvan CottoceramiX de kosten inzake emballage en transportmiddelen in rekening heeft gebracht, op haar eigen kosten aan CottoceramiX retourneert, zal CottoceramiX wederpartij voor deze kosten crediteren.
5.3             CottoceramiX heeft te allen tijde het recht prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij in rekening te brengen.
5.4             Indien sprake is van deelleveranties is CottoceramiX gerechtigd ter zake van iedere deelleveranties afzonderlijk te factureren.
 
6.      Eigendomsvoorbehoud van CottoceramiX
6.1             De door CottoceramiX geleverde zaken blijven eigendom van CottoceramiX, totdat de wederpartij heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens CottoceramiX uit hoofde van enige met CottoceramiX gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of verrichten van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zaken van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
6.2             Zolang de wederpartij nog geen eigenaar van de zaken is, is hij voorafgaande schriftelijke toestemming van CottoceramiX niet gerechtigd de zaken te vervreemden, te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de zaken te beschikken, anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
6.3             In het geval de wederpartij zijn verplichtingen, tot zekerheid warvoor het eigendomsvoorbehoud strekt, jegens CottoceramiX niet nakomt, is CottoceramiX gerechtigd om de geleverde zaken bij de wederpartij of derden die de zaken voor de koper houden weg te (doen) halen.
 
7.      Overmacht.
7.1             In het geval van blijvende overmacht is CottoceramiX gerechtigd de overeenkomst met de wederpartij buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. CottoceramiX is ter zake jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor enige door de wederpartij geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
7.2             In het geval van tijdelijke overmacht is CottoceramiX gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd, te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de wederpartij (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de wederpartij recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de wederpartij ter zake van het reeds door CottoceramiX uitgevoerde deel van de overeenkomst.
7.3             Onder overmacht in de zin van dit artikel worden begrepen alle feiten en omstandigheden, welke de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) belemmeren of onmogelijk maken, waarop CottoceramiX geen invloed heeft en welke niet te wijten zijn aan schuld van CottoceramiX, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van CottoceramiX komen. Tot dergelijke feiten en omstandigheden worden in ieder geval, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot gerekend:
o    Bedrijfsstoring;
o    Werkstaking;
o    Overmatig ziekteverzuim van personeel van CottoceramiX;
o    Storing in de energie- of materiaalaanvoer;
o    Transportmoeilijkheden;
o    Brand, explosies, molest, oorlogen;
o    Overheidsmaatregelen welke een directe invloed hebben op de uitvoering van de overeenkomst;
o    Tekortkomingen van derden die – al dan niet op verzoek van CottoceramiX – bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn betrokken;
o    Bedrijfsstoring, staking, faillissement, surséance van betaling of het van toepassing worden van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van, op of bij (in)directe toeleveranciers van CottoceramiX in de meest ruime zin van het woord.
7.4             Indien CottoceramiX bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is CottoceramiX bevoegd het reeds verrichte respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst afzonderlijk te factureren.
 
 
8.      Intellectuele eigendomsrechten.
8.1             Alle door CottoceramiX aan de wederpartij ter beschikking gestelde documenten en gegevens (zoals tekeningen, berekeningen, etc.) zijn door CottoceramiX met zo groot mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. De wederpartij dient genoemde documenten en gegevens te controleren. CottoceramiX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit afwijkingen tussen de door CottoceramiX verstrekte documenten en gegevens en de werkelijke situatie.
8.2             Tenzij uitdrukkelijk anders met de wederpartij is overeengekomen behoudt CottoceramiX alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele of industriële eigendom of soortgelijke rechten op alle aan de wederpartij verstrekte documenten en gegevens, tekeningen, berekeningen, modellen en overige documentatie.
8.3             Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden de in lid 2 bedoelde rechten en zaken zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CottoceramiX te vervreemden, te bezwaren, te kopiëren, te verveelvoudigen, te openbaren of anderszins te gebruiken of te (doen) exploiteren of op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, al dan niet tegen betaling van enige vergoeding.
 
9.      Betaling.
9.1             Betaling door de wederpartij dient binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden. Eventuele kortingen staan op de factuur vermeld. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van de wederpartij, uit welken hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
9.2             De door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde renten en kosten en vervolgens van de oudste onbetaalde facturen, zelfs al vermeldt de wederpartij dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.3             Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van CottoceramiX (aanvullende) zekerheid te verstrekken dan wel bestaande zekerheden aan te vullen tot zekerheid van de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij jegens CottoceramiX uit hoofde van met CottoceramiX gesloten overeenkomst(en).
9.4             Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig betaald, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het openstaande factuurbedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Voorts zijn alsdan voor rekening van de wederpartij allen (buiten) gerechtelijke kosten die CottoceramiX ter zake incassering van de vordering(en) op de wederpartij moet maken, onverminderd de CottoceramiX overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming. De ( buiten) gerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het degressieve incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de daadwerkelijk gemaakte (buiten) gerechtelijke kosten hoger blijken te zijn.
 
10.     Klachten en retouren.
10.1           Bij franco levering dient de wederpartij zichtbare tekorten of beschadigingen direct doch uiterlijk binnen 24 uur na franco levering op de afleveringsbon of het vervoersdocument te laten aantekenen, dan wel door de expediteur daarvan proces-verbaal te laten opmaken. Indien de zaken franco worden geleverd aan een derde die deze zaak houdt voor de wederpartij, dan is de wederpartij verplicht de in dit artikel genoemde controle te doen uitvoeren binnen 24 uur nadat die derde de zaken voor hem heeft ontvangen.
10.2           Bij levering af magazijn of fabriek dient de wederpartij terstond na levering de zaken te controleren, om te beoordelen of deze voldoen aan de overeenkomst, met name voor wat betreft de bepaaldheid van de zaken, de kwantiteit alsmede de overeengekomen kwaliteitseisen.
10.3           De wederpartij dient klachten betreffende tekorten of beschadigingen die redelijkerwijs niet binnen 24 uur na levering kunnen worden geconstateerd binnen acht dagen na constatering of binnen acht dagen nadat de tekorten of beschadigingen redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden schriftelijk ter kennis van CottoceramiX te brengen. Tekorten of beschadigingen kunnen redelijkerwijs geconstateerd worden indien de wederpartij deze door betrekkelijk eenvoudige steekproeven bij of kort na de ontvangst van de goederen had kunnen ontdekken. Bij verwerking dient de wederpartij tekorten of beschadigingen terstond schriftelijk per telefaxbericht aan CottoceramiX te melden.
10.4           CottoceramiX is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen of beschadigingen indien de zaken door wederpartij zijn doorverkocht, bewerkt of verwerkt noch indien de wederpartij deze tekortkomingen of beschadigingen niet binnen de in dit artikel vermelde termijn(en) aan CottoceramiX kenbaar heeft gemaakt.
10.5           De wederpartij is niet gerechtigd de zaken van CottoceramiX te retourneren. Bij een gegrond bevonden klacht komt CottoceramiX de zaken zelf bij de wederpartij ophalen. De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de zaken zich alsdan zo veel als mogelijk in de originele staat en verpakking bevinden.
10.6           Indien CottoceramiX de wederpartij geen voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven de zaken aan haar te retourneren is CottoceramiX gerechtigd een dergelijke retourzending te weigeren en/of de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan (onder derden) en ze aldus ter beschikking van de wederpartij te houden. Indien CottoceramiX een dergelijke retourzending onder zich houdt, impliceert dit geen aanvaarding.
10.7           Indien de wederpartij zaken aan CottoceramiX wenst te retourneren om redenen die geen verband houden met de in dit artikel omschreven tekorten of beschadigingen en CottoceramiX toch, geheel onverplicht, tot acceptatie van deze retourneren overgaat, geldt dat deze retouren slechts worden geaccepteerd tegen 35% administratie-/retourkosten, te berekenen over het bruto factuurbedrag met een minimum van € 15,-. CottoceramiX zal enkel overgaan tot acceptatie van de in dit lid omschreven retouren indien tint en calibrering in haar voorraad te herintegreren zijn.
10.8           Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst door CottoceramiX geven de wederpartij nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen jegens CottoceramiX op te schorten.
10.9           Indien CottoceramiX een klacht gegrond acht, is CottoceramiX gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen. CottoceramiX is in dit verband niet aansprakelijk voor enige door wederpartij ten gevolge van de klachten geleden (gevolg)schade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door CottoceramiX.
10.10          Indien de door CottoceramiX geleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden en CottoceramiX zich ter zake niet op overmacht kan beroepen is CottoceramiX slechts gehouden tot kostenvrije herlevering. Indien herlevering – om welke reden dan ook – niet meer mogelijk is dan heeft CottoceramiX het recht de netto factuurwaarde van de zaken te vergoeden.
 
11.     Aansprakelijkheid.
11.1           CottoceramiX is uitsluitend aansprakelijk voor directe door wederpartij geleden schade voor zover en zoals in dit artikel bepaald.
11.2           Indien CottoceramiX de overeenkomst uitvoert aan de hand van door de wederpartij bij het verstrekken van haar opdracht vervaardigde tekeningen, welke tekeningen achteraf niet juist/niet volledig blijken te zijn, is CottoceramiX nimmer aansprakelijk vaan schade die de wederpartij ten gevolge van de onjuistheid/onvolledigheid van haar tekeningen lijdt.
11.3           Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden is CottoceramiX niet aansprakelijk voor enige door  de wederpartij (of derden) geleden of te lijden schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst daaronder begrepen schade aan in eigendom van de wederpartij of derden toebehorende zaken alsmede gevolg – of bedrijfsschade, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van CottoceramiX.
11.4           CottoceramiX is nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten eo/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door CottoceramiX bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, ook niet ingeval van opzet of grove schuld van deze derden.
11.5           Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op CottoceramiX enige aansprakelijkheid jegens de wederpartij mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per schadegeval/gebeurtenis te allen tijde beperkt tot het ter zake van de overeenkomst, waarop de aansprakelijkheid wordt gebaseerd, door de wederpartij aan CottoceramiX betaalde factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) , met dien verstande dat de aansprakelijkheid van CottoceramiX in ieder geval is beperkt tot het bedrag dat ter zake van deze aansprakelijkheid door de verzekeraar van CottoceramiX wordt uitgekeerd. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één schadegeval/gebeurtenis.
11.6           Elke rechtsvordering van de wederpartij jegens CottoceramiX verjaart een jaar na de beëindiging en/of voltooiing van de overeenkomst waarop de vordering betrekking heeft, behoudens het geval dat het feit waarop de rechtsvordering is gebaseerd niet binnen deze termijn had kunnen worden geconstateerd. In dat geval verjaart de desbetreffende rechtsvordering een jaar na het moment waarop bedoeld feit door de wederpartij geconstateerd kon of geconstateerd had moeten worden.
11.7           De wederpartij vrijwaart CottoceramiX voor alle aanspraken van derden ter zaken van door CottoceramiX uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een gevolg zijn van opzet of grove schuld van CottoceramiX en de wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
 
12.     Opschorting en ontbinding.
12.1           Indien de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen jegens CottoceramiX niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is CottoceramiX gerechtigd – onverminderd alle overige aan CottoceramiX toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij op te schorten tot dat de wederpartij alsnog volledig zijn verplichtingen jegens CottoceramiX is nagekomen.
12.2           CottoceramiX heeft, naast alle vorige aan haar toekomende rechten, het recht de met de wederpartij gesloten overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:
o    Sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 7 van deze algemene bepalingen;
o    De wederpartij ondanks deugdelijke ingebrekestelling één of meer van zijn verplichtingen jegens CottoceramiX uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk nakomt.
o    Aan de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij zelf zijn faillissement aanvraagt, de wederpartij aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de wederpartij toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.
o    De onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de wederpartij feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.
o    Het vermogen van de wederpartij onder bewind of beheer wordt gesteld, op vermogensbestanddelen van de wederpartij beslag wordt gelegd en dit beslag tenminste één maand wordt gehandhaafd, dan wel anderszins op het vermogen van de wederpartij verhaal wordt gezocht.
o    De zeggenschapsverhouding zich bij de wederpartij zodanig wijzigen, dat hierdoor een behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de wederpartij niet meer kan worden gewaarborgd of in gevaar komt.
12.3           De met de wederpartij gesloten (deel)overeenkomst is van rechtswege ontbonden indien de wederpartij, op grond van het artikel 10 van deze algemene voorwaarden bepaalde, zaken heeft geretourneerd aan CottoceramiX.
Dit geldt enkel voorzover het de geretourneerde zaken betreft.
 
13.     Hoofdelijkheid.
13.1           Indien met de wederpartij meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit door hen met CottoceramiX gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
 
14.     Toepasselijk recht en geschillenregeling.
14.1                 Op alle overeenkomsten tussen CottoceramiX en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2                 Alle geschillen welke voortvloeien uit dan wel verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst tussen CottoceramiX en de wederpartij – daaronder begrepen uit deze overeenkomst voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten – zullen bij uitsluiting in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, voor zover wettelijke bepalingen zich niet daartegen verzetten.
 

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen